ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de Touch for Health practitioner en Erkend Kinesioloog aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologie

 

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Een Touch for Health Practitioner (TfHP): therapeut, lid van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BVK), handelende als zelfstandig gevestigd Touch for Health practitioner;

Een Erkend Kinesioloog (EK): therapeut, lid van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie, handelende als zelfstandig gevestigd kinesioloog;

Cliënt: degene aan wie door de TfHP of EK advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

Praktijkadres : de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de TfHP of EK wordt uitgeoefend; . (De TfHP of kinesioloog kan het advies ook vanuit het “praktijkadres” op het bezoekadres van de cliënt geven, dan is het praktijk adres het adres waar de therapeut voor afspraken te bereiken is).

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Therapeut, Cliënt, en Praktijkadres.

Artikel 2, Algemeen
De therapeut geeft advies aan de cliënt op (vanuit) het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld

Artikel 3, Basis
De therapeut adviseert de cliënt na een intake gesprek op basis van testresultaten. Bij de start van de eerste testbehandeling gaan de therapeut en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn (de therapeut niet kan ontvangen) dient hij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling
Bij het intake gesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. (Het tarief exclusief de BTW kan als service worden toegevoegd).

Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen.

Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolg behandelingen hebben plaats gehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 6, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de therapeut voor ieder consult direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een door de therapeut ondertekende kwitantie of een getekende nota met de tekst “voldaan” .

Artikel 7, Declaraties
Indien de therapeut en de cliënt, in afwijking van artikel 6 overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde termijn van tenminste 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door de therapeut aangegeven bank/postgirorekening. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de therapeut uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Cursus

De volgende cursus Touch for Health I start in januari 2017

Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Touch for Health is een methode waarbij je leert hoe je jezelf en anderen in balans kan brengen.
Als je in balans bent kan de energie in je lichaam vrij stromen, je zit lekker in je vel en kan het leven beter aan.

Het mooie van de methode is dat er geen speciale voorkennis nodig is en dat iedereen het kan leren.

Met Touch for Health kan je o.a.

- leren wat te doen in stressvolle situaties
- het zelfherstellend vermogen van het lichaam stimuleren
- energie vrijmaken om zich weer fit te voelen
- de lichaamshouding verbeteren


De cursus wordt gegeven op 8 avonden/morgens van elk 2,5 uur.

Touch for Health I.
In deze cursus, de basiscursus, leer je hoe Touch for Health is ontstaan en wat je ermee kan doen.
Je leert 14 spiertesten waamee je kan vaststellen of en waar er een blokkade is in de energiestroom.  
Daarnaast leer je hoe je met eenvoudige technieken deze blokkades weer kan opheffen om de energiestroom te herstellen. Hierdoor kan je anderen en jezelf helpen om in balans te blijven: de basis voor een goede gezondheid!

Inhoud Touch for Health I

 1    Spieren
 2    Meridianen
 3    Voortesten
 4    Versterkingstechnieken
 5    Fix as you go
 6    Emotional Stress Release
 7    Kruislopen
 8    Eenvoudige pijncontrole
 9    Testen m.b.v. een tussenpersoon
10   Voeding testen
11   14 spiertesten

Voor informatie en aanmelding: 
Gerda Jonkman
Touch for Health instructeur
Tel. 06 10469819
E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.